DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A l’ ESTRANGER

Benvolgut client,
Els recordem que el termini de presentació de la DECLARACIÓ INFORMATIVA ANUAL SOBRE BÉNS I DRETS SITUATS A l’ ESTRANGER, model 720, corresponent a l’exercici 2017 finalitza el proper 2 d’abril de 2018. Les persones físiques i jurídiques residents en territori espanyol, els establiments permanents en aquest territori de persones o entitats no residents i les entitats a que es refereix l’article 35.4 de la LGT (herències jacents, comunitats de béns, etc.) han de subministrar a l'Administració tributària, excepte en determinats supòsits o exoneracions, la següent informació:

  1. Informació sobre els comptes situats a l’estranger oberts en entitats que es dediquin al tràfic bancari o creditici de les quals siguin titulars o beneficiaris o en les quals figurin com autoritzats o d’alguna altra forma ostentin poder de disposició.
  2. Informació sobre valors o drets representatius de la participació en el capital o en els fons propis de tot tipus d’entitats jurídiques, sobre valors representatius de la cessió a tercers de capitals propis, sobre valors aportats per a la seva gestió o administració a qualsevol instrument jurídic, incloent fideïcomisos i “trusts” o masses patrimonials, que tot i no tenir personalitat jurídica puguin actuar en el tràfic jurídic, i sobre les accions i participacions en el capital social o fons patrimonial de institucions d’inversió col·lectiva, dels quals siguin titulars i es trobin dipositats o situats a l’estranger ,així com de les assegurances de vida o invalidesa dels quals siguin prenedors i de les rendes vitalícies o temporals de les quals siguin beneficiaris com a
    conseqüència del lliurament d’un capital en diners, béns mobles o immobles, contractats amb entitats establertes a l’estranger.
  3. Informació sobre els béns immobles i drets sobre béns immobles de la seva titularitat situats a l’estranger.

Aquestes obligacions s’estenen a els qui tinguin la consideració de titulars reals d’acord amb l’art.4.2 de la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme. No hi ha l’obligació d’informar sobre cap compte quan els saldos a 31 de desembre no superin, conjuntament, els 50.000 €, i la mateixa circumstància concorri en relació amb els saldos mitjans de l’últim trimestre. Aquest límit quantitatiu també és aplicable als supòsits esmentats en l’apartat 2 i 3.

La presentació de la declaració en els anys successius només és obligatòria quan qualsevol dels saldos conjunts el 31 de desembre, o el saldo mitjà hagi experimentat un increment superior a 20.000 € respecte dels que van determinar la presentació de l’última declaració. Aquest límit quantitatiu també és d’aplicació als valors de l’apartat 2 i 3.La normativa estableix un règim d’infraccions i sancions, amb multes pecuniàries, relacionats amb l’ incompliment d’aquestes obligacions d’informació. Per exemple, la sanció mínima per la falta de
presentació del model respecte a una sola de les tres obligacions d’informació seria de 10.000 €.

Per a qualsevol dubte o aclariment poden contactar amb el nostre despatx.