Deducció de família nombrosa, per ascendent amb dos fills o per persones amb discapacitat a càrrec

Supòsits

  • Família nombrosa: 1.200 euros anuals; 2.400 si és família de categoria especial.
  • Família monoparental amb dos fills: 1.200 euros anuals.
  • Descendent amb discapacitat: 1.200 euros anuals per cada descendent.
  • Ascendent amb discapacitat: 1.200 euros anuals per cada ascendent.

Requisits

Beneficiaris:
Contribuents amb dret a la deducció del mínim per descendent o ascendent amb discapacitat (articles 58 i 59 de la LIRPF, respectivament) i els ascendents o germans orfes de pare i mare, que formin part d’una família nombrosa, o la nova figura d’ascendent separat legalment o sense vincle matrimonial amb dos fills pels quals tingui dret a la totalitat del mínim previst a l’article 58 de la LIRPF i sense dret a percebre anualitats per aliments.
Han de fer una activitat per compte propi o d’altri per la qual s’estigui donat d’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat de caràcter alternatiu i cotitzar durant els terminis mínims fixats.

Determinació:

  • l’últim dia de cada mes de la condició de família nombrosa i de la situació de discapacitat.
  • qualsevol dia del mes del compliment de l’alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.
Contribuents que percebin prestacions del sistema públic de protecció de desocupació o pensions dels règims públics de previsió social o assimilats, amb dret a la deducció del mínim per descendent o ascendent amb discapacitat (articles 58 i 59 de la LIRPF, respectivament) o formin part d’una família nombrosa o es tracti d’un ascendent separat legalment o sense vincle matrimonial amb dos fills sense dret a percebre anualitats per aliments.
No caldrà que exerceixin una activitat per compte propi o d’altri, ni hi és aplicable el límit de l’import de les cotitzacions i quotes satisfetes a la Seguretat Social i mutualitats de caràcter alternatiu.
Determinació: qualsevol dia del mes del requisit de percebre les prestacions.

Descripció:

Els beneficiaris que reuneixin els requisits previstos legalment tindran dret a una deducció en la quota diferencial a partir de la declaració de l’IRPF 2015.
Quan dos contribuents o més tinguin dret a l’aplicació d’alguna de les deduccions anteriors respecte a un mateix descendent, ascendent o família nombrosa, l’import es prorratejarà entre ells a parts iguals.
Les deduccions es calcularan de manera proporcional al nombre de mesos en què es compleixin de manera simultània els requisits previstos, i tindran com a límit per a cadascuna les cotitzacions i les quotes totals a la Seguretat Social i mutualitats meritades en cada període impositiu.
Si es té dret a la deducció respecte a diversos ascendents o descendents amb discapacitat, aquest límit s’aplicarà de manera independent respecte a cadascun d’ells.

Especialitats:

Es recull la possibilitat de la tramitació de l’abonament anticipat mensual de la deducció, mitjançant transferència bancària, amb la sol·licitud prèvia a través de la presentació del formulari 143, amb les modalitats següents:
  1. Col·lectiva. L’hauran de presentar tots els sol·licitants que puguin tenir dret a la deducció. L’abonament de la deducció íntegra s’efectuarà a qui consti com a primer sol·licitant, que haurà de complir els requisits en el moment de presentar la sol·licitud.
  2. Individual. S’abonarà a cada sol·licitant la quantitat que resulti de dividir l’import que sigui procedent, entre el nombre de contribuents que puguin tenir dret a la deducció.
En tots dos casos, els sol·licitants han d’estar en possessió del títol de família nombrosa o de la certificació oficial del grau de discapacitat del descendent i/o ascendent.
Així mateix, els sol·licitants i els descendents i ascendents amb discapacitat han de disposar de número d’identificació fiscal (NIF).
Les variacions que puguin afectar l’abonament anticipat o qualsevol altra circumstància que impliqui l’incompliment dels requisits s’hauran de comunicar a l’AEAT en la forma que es determini.
Si l’abonament anticipat no es correspon amb l’import de la deducció s’haurà de regularitzar en la declaració corresponent (els no obligats a declarar hauran d’efectuar l’ingrés de l’excés percebut en la forma es determini).
  • En el cas de dos o més contribuents amb dret a alguna de les deduccions respecte a un mateix descendent, ascendent o família nombrosa, es preveu la possibilitat de cessió de la totalitat de la deducció a favor d’un d’ells.
Es tenen en compte els mesos en els quals qualsevol dels beneficiaris compleixi els requisits, i el còmput de les cotitzacions i quotes de la Seguretat Social i mutualitats es fa de manera conjunta.
En la modalitat col·lectiva, s’entén cedida la deducció a favor del primer sol·licitant.
En la modalitat individual, la cessió ha de constar en les declaracions de tots els contribuents amb dret a la deducció (cedents no obligats a declarar hauran de presentar model).