Us informem sobre els terminis de presentació de les declaracions corresponents al 4rt trimestre, declaracions informatives i resums anuals de l’exercici 2018.

Termini 21 de gener (termini per a la domiciliació fins el dia 15 de gener):

 • Model 111: Retencions i ingressos a compte sobre rendiments del treball i d’activitats econòmiques.
 • Model 115: Retencions i ingressos a compte sobre rendes o rendiments procedents de l’arrendament o subarrendament d’immobles urbans.
 • Model 123: Retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments del capital mobiliari o determinades rendes de l’IRPF, IS i IRNR.

Termini 30 de gener ( termini per a la domiciliació fins el dia 25 de gener):

 • Model 303/390: Impost sobre el valor afegit i el seu resum anual.
 • Model 130/131: Pagament fraccionat de l’ Impost sobre la Renda de les persones físiques.
 • Model 349: Declaració recapitulativa d’ operacions intracomunitàries.

Termini 31 de gener

 • Model 190: Resum anual model 111.
 • Model 180: Resum anual model 115.
 • Model 193: Resum anual model 123.
 • Model 182: Declaració informativa sobre donatius, donacions i aportacions rebudes.
 • Model 184: Declaració informativa d’entitats en règim d’atribució de rendes.

Termini 28 de febrer:

 • Model 347: Declaració anual operacions amb tercers.
 • Presentació model 036 per a la sol·licitud de canvi de sistema per al càlcul del pagament a compte de l’Impost sobre Societats (model 202).

Termini 31 de març:

 • Model 720: Declaració informativa sobre béns i drets a l’estranger.

Així mateix, els agrairem ens facin arribar la documentació amb la màxima antelació possible, per poder confeccionar les declaracions i evitar els problemes que puguin presentar-se els últims dies.