Recentment s’ha fet públic l’informe anual de la Inspecció de Treball de 2018. En aquest informe s’inclou, entre una altra informació, un resum de les actuacions realitzades i dels resultats obtinguts al 2018. Així mateix, s’indiquen les línies d’actuació dutes a terme per la Inspecció al 2019 i que es continuaran mantenint al 2020, per a prevenir i controlar el frau.

Així, entre els aspectes més nous, la Inspecció durà a terme les següents actuacions:

  • Actuarà contra els contractes temporals fraudulents. Per exemple, moltes empreses continuen utilitzant contractes temporals per a cobrir necessitats fixes del seu cicle productiu.
  • Inspeccionarà la contractació a temps parcial fraudulenta, i intentarà detectar les hores extraordinàries no pagades.
  • Corregirà els incompliments en matèria salarial i els derivats de l’externalització d’activitats.
  • Protegirà els drets fonamentals i la promoció de la igualtat. A aquest efecte, es comprovarà si les empreses obligades a tenir un pla d’igualtat disposen d’ell.
  • Regularitzarà la situació dels treballadors i treballadores que es trobin sota la figura de “fals becari”. Recordi que el treball realitzat pels becaris ha de servir-los per a complementar la seva formació, i no perquè l’empresa es beneficiï del treball realitzat.