Mesures de foment i promoció del treball autònom i de l’economia social

Novetats introduïdes a la llei 31/2015 que entren en vigor a partir del dia 10 d’octubre de 2015.

 Ampliació Tarifa Plana autònoms

La tarifa plana durant els primers 6 mesos d’autònom queda fixada en 50 €, no en 53,24 € com fins ara, quan s’ha optat per la Base mínima de cotització. En cas d’una base superior, la reducció de la quota equival al 80%.

Durant els 6 mesos següents podran reduir el 50% de la quota mínima.

Els 6 següents mesos podran reduir el 30%. Així doncs, aquestes reduccions i bonificacions podran arribar a ser de 18 mesos.

Si els treballadors son menors de 30 anys (35 anys si son dones), poden aplicar-se una bonificació addicional del 30% de la quota mínima per contingències comunes, durant 12 mesos mes, fent així una durada màxima de 30 mesos.

A partir d’ara, no perden la reducció els autònoms que, reunint els requisits per a ser beneficiaris, decideixen contractar un treballador.

 Capitalització Atur

La possibilitat de capitalitzar en un pagament únic, el 100% de la prestació d’atur per a la inversió, o aportació de capital social a una entitat mercantil de nova constitució, s’amplia a tots els grups d’edat.

 Compatibilitat atur i treball d’autònom

Amb independència de l’edat, qualsevol treballador a l’atur, podrà compatibilitzar la prestació d’atur amb l’alta en el règim especial de treballadors autònoms durant un període màxim de 9 mesos (els 270 dies inicials de l’activitat). No es podran acollir aquells que treballin per compte aliena, o els que han sol·licitat el pagament únic en els 24 mesos anteriors, o aquells que treballin com a autònoms contractant amb l’empresa, o grup, pels que treballava anteriorment per compte aliena.

 Ampliació del període de suspensió de la prestació de l’atur

L’autònom podrà detenir la prestació d’atur que venia cobrant durant un període màxim de 5 anys. Si abans de la finalització d’aquest període, l’autònom decideix donar-se de baixa, podrà recuperar la prestació suspesa. No obstant això, passats els 24 mesos, serà necessari acreditar causes econòmiques, tècniques, productives, violència de gènere, divorci, causa de força major o cessament involuntari del càrrec d’Administrador, entre d’altres.

 Millores per als TRADE

No deixaran de considerar-se TRADE aquells autònoms dependents que contractin un treballador per a la conciliació de la seva vida professional i familiar. Es considerà així quan l’autònom es troba en situació de maternitat, paternitat, adopció, acolliment, alletament, tenir cura d’un menor de 7 anys al seu càrrec o un familiar dependent fins al segon grau o amb una discapacitat del 33%.

La durada del contracte haurà de ser mentre duri la situació causant de la contractació i, en tot cas, no podrà superar els 12 mesos.

Modificació de les bonificacions per als Autònoms amb discapacitat, víctimes de violència de gènere o víctimes del terrorisme

Els primers 12 mesos de l’activitat, la quota d’autònoms serà de 50 € per la base mínima de cotització, o reducció del 80% en cas de base superior. Posteriorment i durant 48 mesos, gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota.

S’haurà d’acreditar una alta inicial d’activitat i que no hagi estat autònom en els darrers 5 anys.

També es podran beneficiar de reduccions de quota els autònoms col·laboradors familiars que col·laborin en l’activitat.

Les modificacions publicades per la llei 31/2015 i esmentades en el present resum, entren en vigor a partir del 10 d’octubre de 2015.