Us recordem que L’ÚLTIM DIA PER PRESENTAR EL MODEL 347 ÉS EL PROPER 2 DE MARÇ.

NOVETATS

Mitjançant el Reial Decret 828/2013, s’estableix l’obligació de les COMUNITATS DE PROPIETARIS DE PRESENTAR EL MODEL 347 per les operacions amb tercersque superin els 3.005’06€.

 • DESAPAREIX L’OBLIGACIÓ D’EFECTUAR EL MODEL 347 PELS INGRESSOSPROCEDENTS DE L’ARRENDAMENT DE IMMOBLES URBANS. Ara bé, si hansuportat alguna despesa o han fet alguna compra que superi l’import de 3.005’06€haurà de fer igualment el model 347.
 • Els SUBJECTES PASSIUS ACOLLITS AL RÈGIM SIMPLIFICAT D’IVA (MÒDULS) hauran de fer la declaració model 347 per les adquisicions de béns i serveis que superin els3.005’06€.
Com fins ara, també hauran de declarar aquelles operacions per les que s’hagi emès factura.

RECORDATORI DEL CONTINGUT DE LA DECLARACIÓ:

S’han de consignar en la declaració

Totes les persones o entitats amb les quals s’hagin efectuat operacions de compra o venda, quan en conjunt per cada client o proveïdor s’hagi superat la xifra de3.005,06 Euros anuals.

S’han de tenir en compte, tant les operacions típiques i habituals com les ocasionals i, fins i tot, les operacions immobiliàries.
 • Així mateix, s’hauran de relacionar les bestretes de clients i proveïdors en l’exercici en què es documenti el pagament a compte i posteriorment s’haurà de declarar latotalitat de l’operació descomptant l’import inicialment declarat si supera els3.005,06€.
 • S’hauran de consignar de forma separada els imports superiors a 6.000 euros que s’hagin percebut en metàl∙lic de cada una de les persones o entitats relacionadesen la declaració.
 • S’hauran de incloure les quantitats que es percebin en contraprestació per transmissions de immobles, efectuades o que s’hagin d’efectuar, que constitueixinentregues subjectes al Impost sobre el Valor Afegit.
 • S’hauran de declarar separadament, les operacions de cobrament per compte de tercers de:
  • Honoraris professionals.
  • Drets derivats de la propietat intel∙lectual, industrial o d’autor.
  • O altres cobraments per compte de socis, associats o col∙legiats.
 Totes les dades s’hauran de desglossar TRIMESTRALMENT, excepte:
 • Les quantitats percebudes en metàl∙lic que es seguirà informant en còmput anual.
 • Les Comunitats de propietaris que declararan en còmput anual.
 Les quantitats es declararan amb IVA INCLÒS.

 No s’han de consignar en la declaració

 • Les operacions per les quals els obligats tributaris no han lliurat factura.
 • Operacions sotmeses a retenció a compte de l´Impost sobre la Renda de les Persones Físiques o Societats.
 • Les adquisicions d’efectes timbrats o estancats i signes de franqueig.
 • Les importacions i exportacions de mercaderies.
 • Arrendaments exempts d’IVA, realitzats per persones físiques o entitats sense personalitat jurídica, al marge de qualsevol altra     activitat empresarial o professional.

SANCIONS

Tant la falta de presentació de la declaració anual, com la inexactitud i omissió de dades constitueixen infracció que pot ser sancionada d’acord amb la Llei General Tributària.

Aquesta sanció varia en funció del nombre de dades falsejades, omeses o incompletes.