DECLARACIÓ ANUAL OPERACIONS AMB TERCERES PERSONES – MOD. 347

AMB EFECTES PER A LA DECLARACIÓ CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014 (a presentar el febrer de 2015):
Les novetats incorporades amb aquesta Ordre en el Model 347, tenen el seu origen en les modificacions introduïdes en el RD 1065/2007, de 27 de juliol pel Reial Decret 828/2013, de 25 d’octubre (BOE 26 d’octubre), referides tant a l’àmbit subjectiu com al contingut de la declaració.

Àmbit subjectiu (articles 31 i 32 RD 1065/2007)

 • Passen a incloure’s com obligats a presentar la declaració les comunitats de béns en règim de propietat horitzontalaixí com determinades entitats o establiments de caràcter social (art. 20.Tres LIVA), per les adquisicions en general de béns o serveis que efectuïn al marge de les activitats empresarials o professionals, fins i tot encara que no realitzin activitats d’aquesta naturalesa.
 • En el cas de les entitats en règim de propietat horitzontal, la informació se subministrarà sobre una base de còmput anual.
 • Els subjectes passius acollits al règim simplificat de l’IVA hauran de subministrar informació no només de les operacions per les quals emetin factura, sinó també d’aquelles per les quals rebin factura i per les quals estiguin anotades al Llibre de registre de factures rebudes.
 • Les diferents AA. PP. hauran de relacionar a totes aquelles persones o entitats a qui hagin satisfet subvencions, auxilis o ajudes, qualsevol que sigui el seu import.

Contingut de la declaració (articles 33, 34 i 35 RD 1065/2007)

Els canvis normatius referits a la informació a subministrar en la declaració exigeixen la modificació dels dissenys físics i lògics del model 347 (ANNEX I i II de l’Ordre) per consignar separadament d’altres operacions:
 1. Operacions incloses en el règim especial del criteri de caixa (RECC)
  Els subjectes passius acollits al RECC i els destinataris de les seves operacions hauran d’incloure de forma separada els imports meritats durant l’any natural conforme a la regla general de meritació (article 75 LIVA) i d’acord amb els criteris del règim especial (article 163 terdecies LIVA).
  Els subjectes passius acollits al RECC subministraran tota la informació que vengen obligats a relacionar en la seva declaració anual, sobre una base de còmput anual.
  Els subjectes passius que siguin destinataris de les operacions incloses en el RECC hauran de subministrar la informació relativa a les mateixes també sobre una base de còmput anual.
 2. Operacions amb inversió del subjecte passiu (article 84.Uno.2º LIVA).
 3. Operacions amb béns vinculats o destinats a vincular-se al règim de dipòsit diferent del duaner exemptes de l’IVA (apartat cinquè de l’Annex LIVA).
D’altra banda:
 • S’incorpora un nou camp d’identificació del declarat per consignar el NIF-IVA en el cas d’empresaris o professionals establerts en un altre Estat membre que manquin de NIF.

RESUM ANUAL DE RETENCIONS I INGRESSOS A COMPTE SOBRE RENDIMENTS PROCEDENTS DE L’ARRENDAMENT O SOTSARRENDAMENT D’IMMOBLES URBANS – MOD. 180

AMB EFECTES PER A LA DECLARACIO CORRESPONENT A L’EXERCICI 2014(a presentar el gener de 2015):

S’inclouen nous camps corresponents a les referències cadastrals i a les dades necessàries per a la localització dels immobles urbans arrendats (ANNEX III de l’Ordre).
Amb aquesta modificació la informació compresa en aquest Resum Anual de retencions, tindrà un contingut coincident amb la Declaració anual d’operacions amb terceres persones per les operacions d’arrendament d’immobles urbans que siguin locals de negoci i estiguin subjectes a retenció, quedant excloses del deure de declaració de l’arrendador en el model 347, reduint amb això les càrregues administratives.