Canvis en les despeses deduïbles que ha introduït la llei 6/2017 de reformes urgents del treball autònom i que entraran en vigor el proper 1 de gener de 2018

Despeses de subministrament

Pels treballadors autònoms que afecten parcialment la seva vivenda habitual al desenvolupament de l’activitat econòmica, s’introdueix la possibilitat de deduir les despeses per subministraments (aigua, gas, electricitat, telèfon i Internet) en la quantitat que resulti d’aplicar el 30 per cent de la proporció existent entre el metres quadrats de la vivenda destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge superior o inferior.

Fins ara, en aquells casos en els que un treballador autònom exercia la seva activitat des de el seu propi habitatge habitual, el criteri de l’administració, era:

  • S’acceptava la deducció de les despeses de amortització, lloguer, comunitat, IBI, escombraries, assegurances, despeses de finançament i altres vinculats a la titularitat o arrendament de l’immoble, en proporció a l’espai de l’habitatge utilitzat per exercir l’activitat.
  • A partir de la Resolució 10 de setembre de 2015 del Tribunal Econòmic Administratiu Central, l’Administració es va veure obligada a acceptar la deducció de les despeses de subministrament de l’habitatge en base a una fórmula establerta pel propi Tribunal que tenia en compte els m2 destinats a l’activitat, els dies i les hores laborables.

El que ha fet la Llei 6/2017, es simplificar aquest càlcul i permetre la deducció de les despeses de subministrament de la forma següent: sobre el percentatge de l’habitatge afecta a l’activitat s’aplicarà un 30%.

Exemple:

Es destina una habitació de 18m2 a l’activitat. El pis mesura 90m2, l’habitació representa un 20%.

Sobre aquest 20 s’aplica un 30% = 6%

Un 6% de les despeses de subministrament seran deduïbles en l’Impost sobre la Renda.

Problema: diferència de tractament en l’IVA. Per deduir l’Iva suportat, excepte en els casos de béns d’inversió, cal una afectació exclusiva. Com que no es compleix no serà deduïble en cap percentatge.

Despeses de manutenció                                                 

La Llei 6/2017 afegeix dos requisits i una limitació nova:

Requisits:

Per poder deduir les despeses de manutenció, juntament amb el requisit de disposar de factura i de demostrar la necessitat de la despesa i la correlació amb els ingressos, que era el cavall de batalla de totes les revisions de l’administració i que no s’ha solucionat, caldrà:

  • Que la despesa es produeixi en establiments de restauració i hostaleria.
  • Que es pagui amb mitjans electrònics, no s’acceptarà pagament en efectiu.

Limitació:

La despesa deduïble, amb independència de l’import efectivament pagat, es limitarà a les quantitats fixades com a dietes exemptes per la llei de l’Impost sobre la Renda. Per tant, serà deduïble:

  • En desplaçament dins del territori espanyol:
    • Sense pernoctar: 26’67€/dia
    • Amb pernoctació: 53’34€/dia