CONTRIBUENTS:

A partir de l’1/01/2016 les societats civils amb objecte mercantil, passaran a ser subjectes passius de l’Impost de Societats.

EXEMPCIONS:

 • A partir de 180.000 euros les indemnitzacions per acomiadament tributaran. En vigor a partir del dia 01/08/2014.
 • La part de la indemnització no exempta pot tenir el tractament de renda irregular.
 • Es crea un nou mecanisme d’estalvi PALP (Plan de Ahorro a Largo Plazo) amb exempció de tributació de les rendes derivades d’aquests sempre que:
  • Aportacions màximes de 5.000 euros any.
  • Aportacions mínimes durant 5 anys.
  • La disposició al final ha de ser total (no parcial).
  • Només es pot ser titular d’un PALP.
 • Eliminació de l’exempció per dividends dels primers 1.500 euros.

 RENDIMENTS DEL TREBALL:

 • Contribucions empresarials a contractes d’assegurança que cobreixen conjuntament les contingències de jubilació i de defunció o incapacitat: S’estableix la imputació fiscal obligatòria de la part de les primes satisfeta, que correspongui al capital en risc per defunció o incapacitat, sempre que l’import d’aquesta part superi els 50 € anuals.
 • La reducció per rendiments irregulars generats en més de dos anys o obtinguts de forma notòriament irregular en el temps es redueix del 40% al 30%.
 • S’estableix una despesa deduïble general de 2.000 euros. Aquesta s’incrementarà en casos d’aturats que acceptin un treball amb trasllat de residència, o persones amb discapacitat.
 • Rendiments en espècie:
  • Les entregues als treballadors d’accions pròpies tributaran.
  • Es redueix la valoració dels vehicles eficients energèticament en un 30%.

RENDIMENTS DEL CAPITAL IMMOBILIARI:

 • S’elimina la reducció del 100% sobre el rendiment net dels arrendaments d’immobles destinats a habitatge habitual (menors de 30 anys).
 • Es manté la reducció del 60% i serà aplicable quan el rendiment net sigui positiu.

RENDIMENTS DEL CAPITAL MOBILIARI:

 • S’elimina el regim transitori aplicable a contractes d’assegurança generadors de guanys o pèrdues patrimonials amb anterioritat a 1 de gener de 1.999.
 • S’elimina el regim de compensacions fiscals pels contribuents que rebin rendiments, amb període de generació superior a dos anys, procedents d’instruments financers contractats o amb aportacions anteriors a 20/01/2006.
 •  Plans individuals d’estalvi sistemàtic (PIAS). Es redueix de 10 a 5 anys l’antiguitat que ha de tenir la primera prima en el moment de constituir la renda vitalícia.

RENDIMENTS D’ACTIVITATS ECONOMIQUES

 • Canvis de concepte: es consideraran Rendiments d’Activitats Econòmiques, els rendiments(nòmines) derivats d’activitats professionals si el contribuent està inclòs en el RETA o Mutualitat alternativa (advocats, metges, enginyers, arquitectes, etc). Hauran de suprimir les nòmines i emetre factura dels seus serveis a la societat.
 • En l’activitat d’arrendaments de bens immobles es suprimeix el requisit del local.
 •  Estimació Directa:
  • Professionals no integrats al RETA, el límit de la deducció per al pagament a les mutualitats serà el 50% de la quota màxima del RETA.
  • En estimació directa simplificada es limita la deducció del 5% en concepte de despeses de difícil justificació a 2.000 euros anuals.
 • Estimació Objectiva (mòduls), a partir de l’01/01/2016, s’exclouen d’aquest sistema si l’any anterior han superat:
  • 150.000 euros pel conjunt d’activitats (200.000 euros activitats agrícoles).
  • 75.000 euros pels que estiguin obligats a emetre factura.
  • 150.000 euros de compres (exclòs immobilitzat)
També s’exclouen les activitats incloses en les divisions 3, 4 i 5 del IAE que apliquen l’1% de retenció (electricistes, fusters, paletes, etc.).
 •  Autònoms dependents en Estimació Directa: si compleixen determinats requisits, tindran una reducció general del seu rendiment net de 2.000 euros.

GUANYS I PERDUES PATRIMONIALS

 • Extinció del règim matrimonial de separació de béns: no hi haurà guany patrimonial quan per resolució judicial es produeixin compensacions dineràries per adjudicació de béns entre cònjuges.
 • Exempció del guany patrimonial produïda per la dació en pagament de l’habitatge habitual. Amb el requisit que el propietari no ha de disposar d’altres bens que garanteixin el deute.
 • Exclusió de gravamen dels guanys patrimonials per contribuents majors de 65 anys:
  • Transmissió de qualsevol element patrimonial (exclòs l’habitatge habitual que està totalment exempt).
  • Dins el del termini de 6 mesos ha de constituir una renda vitalícia al seu favor.
  • Quantia màxima 240.000 euros.
 • Drets preferents de subscripció de valors admesos a cotització, tributaran com a guany patrimonial enlloc de minorar el valor d’adquisició.
 • Eliminació dels coeficients de correcció monetària .
 • Eliminació dels coeficients d’abatiment dels bens adquirits abans del 31/12/1994, quan el preu de venda, en conjunt anual, superi els 400.000 euros.
 • Desapareix la distinció entre llarg i curt termini.
 • Rendes de l’estalvi: el grau de vinculació dels socis vers la societat augmenta del 5% al 25%.

APORTACIONS A PLANS DE PENSIONS

 • Es rebaixarà a 8.000 euros l’aportació màxima deduïble, amb el límit 30% rendiments del treball i activitats econòmiques.
 • S’incrementa fins a 2.500 euros les aportacions a favor del cònjuge (aquest no pot tenir rendiments superiors a 8.000 euros).
 • Es pot disposar anticipadament de les aportacions amb 10 anys d’antiguitat a partir del 01/01/2015 (fins l’any 2025).

MODIFICACIÓ DELS MINIMS PERSONAL I FAMILIAR

ANUALITATS PER ALIMENTS
 • S’introdueix la incompatibilitat entre l’aplicació separada de l’escala a les anualitats per aliments i l’aplicació dels mínims per descendents.
DEDUCCIONS PER INVERSIONS: en actius nous afectes a activitats econòmiques i han d’estar durant 5 anys o la seva vida útil.
DEDUCCIÓ PER LLOGUER D’HABITATGE: es suprimeix la deducció pels contractes signats a partir de 01/01/2015.
ALTRES DEDUCCIONS:
 • DONATIUS: es manté només per les Entitats acollides a la Llei 49/2002. Es modifica el tipus.
 • QUOTES A PARTITS POLITICS: Reducció del 20% de les quotes. Màxim 600 euros.
RÈGIM FISCAL D’IMPATRIATS: Retencions i ingressos a compte per rendiments del treball serà el 24%. (>600.000 euros 47%).
RETENCIONS DELS ADMINISTRADORS I MEMBRES DE CONSELLS D’ADMINISTRACIÓ: serà el 37% el 2015 i el 35% el 2016.
Si la xifra de negocis es inferior a 100.000 euros serà el 20% i 19% respectivament.
RETENCIONS:
 • Activitats professionals 19% el 2015 i 18% el 2016.
 • Es manté el 9% per inici d’activitats professionals.
 • Activitats professionals amb facturació anual inferior a 15.000 euros anuals el 15%.
 • Arrendaments el 20% el 2015 i el 19% el 2016.
 • Activitats agrícoles i ramaderes el 2%.
 • El perceptor sempre es podrà deduir la retenció que li corresponia si aquesta ha estat mal aplicada per causa imputable exclusivament al retenidor.

REGULARITZACIÓ DE PENSIONS PROCEDENTS DE L’ESTRANGER:

 • Termini: 6 mesos des de l’entrada en vigor.
 • Forma: complementària dels rendiments obtinguts per cada un dels exercicis no presentats.
 • Condonació de recàrrecs, interessos i sancions.