LLEI GENERAL TRIBUTÀRIA. AJORNAMENTS.

 El nou Real Decret Llei de 3/2016 estableix que no es podrà sol·licitar ajornament dels deutes tributaris:

 • Retencions i ingressos a compte del IPRF i Impost de Societats (models 111, 115, 123 i 202).
 • Els que resultin de l’execució de sentències i recursos quan es vagin suspendre durant el procediment.
 • En que tinguin la consideració de crèdits contra la massa en un procediment concursal.
 • Els resultants de l’execució de decisions de repercussió d’ajudes d’Estat.
 • Els derivats d’impostos repercutits (IVA), excepte que s’acrediti que no s’han cobrat efectivament.

En aquest punt, l’Agència Tributaria ha enviat nota informativa el dia 13/01/2017 modificant el criteri pels autònoms, en aquest cas podran seguir sol·licitant ajornaments sempre i quan no excedeixen del límit exempt de garanties, amb la qual cosa podran ajornar en IVA i IRPF per a qualsevol import, en funció de l’import global del deute amb el procediment següent:
Si les sol·licituds es refereixen a un deute d’import global igual o inferior a 30.000 euros, es concediran ajornaments sense garanties fins a un màxim de 12 pagaments mensuals, excepte que l’obligat hagués sol·licitat un nombre de terminis inferior, cas en què es concedirien els terminis sol·licitats. La periodicitat dels pagaments serà mensual.

Si les sol·licituds es refereixen a un deute d’import global superior a 30.000 euros, es podran concedir ajornaments en funció del tipus de garantia aportada pel deutor i per un termini màxim de 36 mensualitats. Si els deutes són d’IVA, serà necessari acreditar que les quotes d’IVA repercutit no han estat pagades.

Per la resta d’obligats tributaris preval el criteri publicat en el Real Decret Llei 3/2016. Així doncs respecte a l’IVA només es podrà ajornar l’import derivat de les factures que no hagin estat pagades i sempre i quan es pugui acreditar aquest fet.

SUMINISTRAMENT IMMEDIAT D’INFORMACIÓ (SII).

L’Agència Tributària implanta un nou sistema de gestió del IVA basat en el Subministrament Immediat d’Infomació (SII).

 • Els contribuents obligats al SII (i aquells que voluntàriament decideixin utilitzar-ho) hauran d’enviar el detall dels registres de facturació en un termini de quatre dies a través de la Seu electrònica de l’Agència Tributària. No obstant això, durant el primer semestre de vigència del sistema els contribuents tindran un termini extraordinari d’enviament de la informació que serà de vuit dies (en el còmput d’ambdós terminis s’exclouen dissabte, diumenge i festius nacionals).
 • Podran presentar i ingressar les seves autoliquidacions periòdiques del IVA deu dies més tard del que ve sent habitual (dia 30 de cada mes).
 • Deixaran de tenir l’obligació de presentar els models 347 (operacions amb terceres persones), 340 (llibres registre) i 390 (resum anual del IVA).
 • Els contribuents podran contrastar la informació dels seus Llibres Registre amb la informació subministrada pels seus clients i proveïdors sempre que estiguin també inclosos en el sistema.

Amb les recents modificacions introduïdes en el Reglament del IVA s’instaura aquest nou sistema de gestió del Impost sobre el Valor Afegit basat en la gestió dels Libros Registre del Impost a través de la Seu electrònica de l’AEAT mitjançant el subministrament gairebé immediat dels registres de facturació.

El SII consisteix, bàsicament, en el subministrament electrònic dels registres de facturació, integrants dels Llibres Registre del IVA. Per fer-ho, han de remetre’s a l’AEAT els detalls sobre la facturació per via electrònica (mitjançant serveis web basats en l’intercanvi de missatges XML, o si escau, mitjançant la utilització d’un formulari web), amb de la qual informació s’aniran configurant, pràcticament en temps real, els diferents Llibres Registre. Però no es tracta de remetre les factures concretes dels contribuents.

En el supòsit de factures simplificades, emeses o rebudes, es podran agrupar, sempre que compleixin determinats requisits, i enviar els registres de facturació del corresponent seient resum.

El col·lectiu que serà inclòs obligatòriament en el “SII” està integrat per tots aquells subjectes passius de la qual obligació d’autoliquidar l’Impost sobre el Valor Afegit sigui mensual:

 • Grans Empreses (facturació superior a 6 milions d’€)
 • Grups d’IVA
 • Inscrits en el REDEME (Registre de Devolució Mensual del IVA)

Durant el segon semestre del 2017 els contribuents tindran un termini extraordinari d’enviament de la informació que serà de vuit dies (exclosos dissabte, diumenge i festius nacionals).

De forma addicional qualsevol altre subjecte passiu que així el volgués pot optar per la seva aplicació. Aquesta opció implicarà que la seva obligació d’autoliquidació serà mensual i que a més haurà de romandre en el sistema al menys durant l’any natural per a què s’exerceix l’opció. L’opció per l’aplicació del SII haurà de realitzar-se durant el mes de novembre anterior al inici del any natural en què hagi de tenir efecte. L’opció per a l’exercici 2017 haurà de realitzar-se durant el mes de juny d’aquest any.

L’entrada en vigor d’aquest sistema de Subministrament Immediat d’Informació (SII) és l’1 de juliol de 2017.