LEI 6/2017 de 24/10/2017, de REFORMES URGENTS DEL TREBALL AUTÒNOM

(B.O.E. núm. 257, de 25/10/2017)

Tot modificant bàsicament la Llei 20/2007, aquesta normativa, amb efectes des del 26/10/2017 i també en alguns supòsits des del 2018, pretén avançar en el règim jurídic des de la vessant social, i fiscal, i més, del treball autònom, bàsicament. Així s’adequarà el règim de recàrrecs pel cas d’impagament de quotes fóra de termini: si es fa en el mes natural següent del que correspondria -passa del 20% al 10%; s’amplia el termini del benefici inicial de cotització de 6 a 12 mesos -tarifa plana de 50€; s’adopten més mesures per conciliar la vida professional i familiar; es permetrà fer en determinats supòsits fins a 3 altes a l’any amb la data d’efectes des de l’inici de l’activitat -i no per tot el mes- (i igual per a les baixes); es podrà modificar la base de cotització a l’any 4 vegades -en lloc de 2; s’amplia en determinats supòsits compatibilitzar el treball per compte pròpia amb la pensió de jubilació, al 100%; s’introdueixen modificacions de caire fiscal per poder incorporar més despeses que les actuals … etc. 

1.- NOU RÈGIM DELS RECÀRRECS PEL PAGAMENT DE QUOTES FÓRA DE TERMINI

Amb efectes 01/01/2018, i vigent pels subjectes responsables del pagament dels diferents règims, el recàrrec pel cas d’impagament de quotes fóra de termini si s’abonen en el mes natural següent del que correspondria, passa del 20% al 10%, acomplertes les obligacions formals de liquidació i/o autoliquidació de quotes.

2.- PLURI-ACTIVITAT – REINTEGRAMENT DE QUOTES D’OFICI

S’incorpora a la LGSS que els treballadors autònoms que per raó d’un treball per compte d’altra desenvolupat simultàniament cotitzin per contingències comunes en règim de pluri-activitat, tenint en compte tant les cotitzacions efectuades en aquest règim especial com les aportacions empresarials i les corresponents al treballador en el règim de Seguretat Social que correspongui per la seva activitat per compte d’altra, tindran dret al reintegrament del 50 % de l’excés en què les seves cotitzacions superin la quantia que s’estableixi a aquest efecte per la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a cada exercici, amb el topall del 50 % de les quotes ingressades en aquest règim especial, per la seva cotització per les contingències comunes de cobertura obligatòria.

Com a novetat, en aquests casos la TGSS procedirà a abonar d’ofici el reintegrament que en cada cas correspongui abans de l’1 de maig de l’exercici següent, excepte quan concorrin especialitats en la cotització que impedeixin efectuar-ho en aquest termini o resulti necessària l’aportació de dades per part de l’interessat. En aquests casos el reintegrament es realitzarà amb posterioritat a aquesta data.

3- REDUCCIONS I BONIFICACIONS DE LES QUOTES DE SS -TARIFA PLANA DE 50€

Amb efectes 01/01/2018, pels treballadors per compte pròpia o autònoms que causin alta inicial i que en els 2 anys anteriors -abans 5- no hi haguessin estat d’alta, tindran dret a una reducció en la cotització per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, que quedarà fixada en 50€ mensuals, durant els 12 mesos -abans 6- immediatament posteriors a la data d’efectes de l’alta, si s’opta per la base mínima -si s’opta per una superior, el benefici previst també serà de 12 mesos -abans 6.

A la fi els diferents beneficis en aquesta situació -els 12 inicials esmentats i els dels posteriors previstos com fins ara durant 6mesos + 3mesos + 3 mesos, podran arribar als 24 mesos -abans 18-. O sigui, 12+6+3+3.

I també per allò previst per a menors de 30 anys o dones menors de 35, que causin alta inicial i que en els 2 anys anteriors -abans 5- no hi haguessin estat d’alta, es podran aplicar els diferents beneficis previstos durant 36 mesos -abans 30. O sigui, 12+6+3+3+12.

(*) El període de baixa en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Pròpia o Autònoms, exigit en els apartats anteriors per tenir dret als beneficis en la cotització en ells previstos en cas de reprendre una activitat per compte pròpia, serà de 3 anys quan els treballadors autònoms haguessin gaudit d’aquests beneficis en el seu anterior període d’alta en l’esmenta’t règim especial.

 (*) En el cas que la data d’efectes de les altes al fets dits no coincidís amb el dia primer del respectiu mes natural, el benefici corresponent a aquest mes s’aplicarà de forma proporcional al nombre de dies d’alta en el mateix. 

 (*) Allò esmentat serà també d’aplicació -quan compleixin els requisits establerts- als treballadors per compte pròpia que quedin inclosos en el grup primer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar i als socis de societats laborals i als socis treballadors de cooperatives de treball associat que quedin enquadrats en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors per Compte Propi o Autònoms o en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, dins del grup primer de cotització.

 (*) També aplicable pels treballadors amb discapacitat, víctimes de la violència de gènere, i víctimes del terrorisme que s’estableixin com a treballadors per compte pròpia.

4.- CONCILIACIÓ DE LA VIDA PROFESSIONAL I FAMILIAR VINCULADA A LA CONTRACTACIÓ

  • Tot reunint la resta de requisits, la bonificació prevista durant 12 mesos del 100% de la quota per contingències comunes pel cas de que el supòsit de la conciliació sigui la cura d’un menor, es podrà gaudir, fins que aquest tingui 12 anys -i no 7 com fins ara.
  • S’amplia també la bonificació prevista als treballadors per compte pròpia que quedin inclosos en el grup primer de cotització del Règim Especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar.

5.- BONIFICACIÓ DE QUOTES DE SEGURETAT SOCIAL PER A TREBALLADORS AUTÒNOMS DURANT EL  DESCANS PER MATERNITAT, PATERNITAT, ADOPCIÓ, GUARDA AMB FINS D’ADOPCIÓ, ACOLLIMENT, RISC DURANT L’EMBARÀS O RISC DURANT LA LACTÀNCIA NATURAL

Ja no es lliga la bonificació de l’autònom amb la concertació d’un contracte d’interinitat bonificat, a celebrar amb un treballador desocupat.

En tot cas, a la cotització dels treballadors per compte propi o autònoms inclosos en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o com a treballadors per compte propi en el grup primer de cotització del règim especial de la Seguretat Social dels Treballadors del Mar, durant els períodes de descans per maternitat, paternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural, sempre que aquest període tingui una durada d’ almenys un mes, li serà d’aplicació una bonificació del 100 % de la quota d’autònoms, que resulti d’aplicar a la base mitjana que tingués el treballador en els dotze mesos anteriors a la data en què s’aculli a aquesta mesura, el tipus de cotització establert com a obligatori per a treballadors inclosos en el règim especial de Seguretat Social que correspongui per raó de la seva activitat per compte propi.

En el cas que el treballador porti menys de 12 mesos d’alta en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms o com a treballador per compte propi inclòs en el grup primer de cotització del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar, la base mitjana de cotització es calcularà des de la data d’alta.  

Aquesta bonificació serà igualment compatible amb l’establerta en el Reial decret llei 11/1998, de 4 de setembre. 

6.- BONIFICACIONS A LES TREBALLADORES AUTÒNOMES QUE ES REINCORPOREN A LA FEINA EN DETERMINATS SUPÒSITS

Les treballadores incloses en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte pròpia o autònoms o com a treballadores per compte propi en el grup primer de cotització del règim especial de la Seguretat Social dels treballadors del mar, que, havent cessat la seva activitat per maternitat, adopció, guarda amb fins d’adopció, acolliment i tutela, en els termes legalment establerts, tornin a realitzar una activitat per compte pròpia en els dos anys següents a la data del cessament, tindran dret a una bonificació en virtut de la qual la seva quota per contingències comunes, inclosa la incapacitat temporal, quedarà fixada en la quantia de 50€ mensuals durant els 12 mesos immediatament següents a la data de la seva reincorporació al treball, sempre que optin per cotitzar per la base mínima establerta amb caràcter general en el règim especial que correspongui per raó de l’activitat per compte propi.

Aquelles treballadores per compte propi o autònomes que, complint amb els requisits anteriors, optessin per una base de cotització superior a la mínima indicada en el paràgraf anterior, podran aplicar-se durant el període abans indicat una bonificació del 80% sobre la quota per contingències comunes , sent la quota a bonificar la resultant d’aplicar a la base mínima de cotització establerta amb caràcter general en el corresponent règim especial el tipus mínim de cotització vigent en cada moment, inclosa la incapacitat temporal. 

7.- BASE MÍNIMA DE COTITZACIÓ PER A DETERMINATS TREBALLADORS AUTÒNOMS

Pels treballadors autònoms que en algun moment de cada exercici econòmic i simultàniament hagin tingut contractats per compte seva 10 o més treballadors, la seva base de cotització serà la que s’estableixi en la Llei de Pressupostos –deixant de banda el que era habitual fins ara, que era la mateixa dels treballadors enquadrats en el grup de cotització 1 del Règim General.

Igualment aquesta base mínima serà també aplicable en cada exercici econòmic als treballadors autònoms “societaris” inclosos en aquest règim especial a l’empara del que estableix en l’art. 305.2.b) del text refós de la Llei general de la Seguretat Social, RDL 8/2015 ( * ), a excepció d’aquells que causin alta inicial en el mateix règim, durant els 12 primers mesos de la seva activitat , a comptar de la data d’efectes de l’alta .

( * ) els qui exerceixen funcions de direcció i gerència que comporti el desenvolupament del càrrec de conseller o administrador; o prestin altres serveis per una societat mercantil capitalista, a títol lucratiu, de forma habitual personal i directe, sempre que tinguin o es presumeixi que tinguin el control efectiu de la societat. 

8.- COBERTURA DE LES CONTINGÈNCIES PROFESSIONALS -accident “in itinere”

Pels treballadors per compte pròpia acollits a la protecció per contingències professionals, ara també s’entendrà com a accident de treball el que pateixen a l’anar o tornar del lloc de la prestació de l’activitat econòmica o professional -accident de treball “in itinere”. A aquests efectes, s’entendrà com a lloc de la prestació, l’establiment on el treballador autònom exerceixi habitualment la seva activitat, sempre que no coincideixi amb el seu domicili i es correspongui amb el local, nau o oficina declarat com afecte a l’activitat econòmica per raons fiscals.

9.- BONIFICACIONS PER LA CONTRACTACIÓ DE FAMILIARS

La contractació indefinida per part del treballador autònom de treballadors per compte d’altra del seu cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat fins al segon grau inclusivament, donarà dret a una bonificació en la quota empresarial per contingències comunes del 100% durant un període de 12 mesos.

Per poder acollir-se a aquesta bonificació serà necessari que el treballador autònom no hagués extingit contractes de treball, bé per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat declarats judicialment improcedents, bé per acomiadaments col·lectius que hagin estat declarats no ajustats a dret, en els 12 mesos anteriors a la celebració del contracte que dóna dret a la bonificació prevista.

L’ocupador ha de mantenir el nivell d’ocupació en els sis mesos posteriors a la celebració del/s contracte/s que donen dret a l’esmentada bonificació. A efectes d’examinar el nivell d’ocupació i el seu manteniment, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents, els acomiadaments col·lectius que no hagin estat declarats no ajustats a dret, així com les extincions causades per dimissió, mort o incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa dels treballadors o per l’expiració del temps convingut o realització de l’obra o servei objecte del contracte, o per resolució durant el període de prova.

La Inspecció de Treball i SS, en exercici de les competències que té, procedirà a la comprovació del

compliment de les condicions que regulen les bonificacions referides.

Al cas, li és aplicable també el que disposa la secció I del capítol I de la Llei 43/2006, de 29 de desembre, per a la millora del creixement i de l’ocupació, llevat del que estableixen els articles 2.7 , 6.1.b) i 6.2.

10.- AFILIACIÓ, ALTES I BAIXES

Amb efectes 01/01/2018 en lloc de tenir efectes el dia ú de cada mes, l’afiliació i fins a tres altes dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què concorrin en l’interessat els requisits i condicions determinants de la seva inclusió en el camp d’aplicació del règim especial dels treballadors per compte pròpia o autònoms, sempre que s’hagin sol·licitat en els termes establerts, dels articles 27.2 i 32.3.1.º del RD84/1996.

També, amb efectes 01/01/2018 en lloc de tenir efectes el darrer dia de cada mes, fins a tres baixes,dins de cada any natural tindran efectes des del dia en què el treballador autònom hagués cessat en l’activitat determinant de la seva inclusió en el camp d’aplicació d’aquest règim especial, sempre que s’hagin sol·licitat en els termes que estableix l’article 32 del RD84/1996. Si la quota s’hagués abonat sencera, la TGSS haurà de fer el retorn de la part corresponent en el termini de 2 mesos.

Per això es permet també la cotització, per dies. Correspondrà la quota mensual/30 * pels dies en alta.

11.- CANVI DE LA BASE DE COTITZACIÓ

Amb efectes 01/01/2018 els treballadors per compte pròpia o autònoms poden canviar fins a quatre vegades a l’any la base per la qual vinguessin obligats a cotitzar, tot triant-ne una altra dins dels límits mínim i màxim corresponent -per la seva edat o situació personal- que els resultin aplicables en cada exercici, sempre que així ho sol·licitin a la TGSS, i amb els següents efectes:

a)1 d’abril, si la sol·licitud es formula entre l’1 de gener i el 31 de març.

b)1 de juliol, si la sol·licitud es formula entre l’1 d’abril i el 30 de juny.

c)1 d’octubre, si la sol·licitud es formula entre l’1 de juliol i el 30 de setembre.

d)1 de gener de l’any següent, si la sol·licitud es formula entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre.

(*) Els qui estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes poden sol·licitar que, mentre mantinguin la seva situació d’alta, la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en que s’augmentin aquestes bases màximes.

(*) Així mateix, els qui no estiguin cotitzant per qualsevol de les bases màximes poden sol·licitar que, mentre mantinguin la seva situació d’alta, la seva base de cotització s’incrementi automàticament en el mateix percentatge en que s’augmentin les bases màximes de cotització d’aquest règim especial.

(*) Qualsevol de les opcions anteriors que s’exerciten simultàniament amb l’alta, o, posteriorment a l’alta, durant tot l’any natural, tindran efectes des del dia 1 de gener de l’any següent a la data de presentació de la sol·licitud. La renúncia a aquestes opcions es pot fer, així mateix, durant tot l’any natural, amb efectes a partir del dia 1 de gener de l’any següent a aquell en què es presenti la sol·licitud.

 Es clarifica que anualment la Llei de Pressupostos establirà la base mínima i màxima, i els condicionants. 

12.- PRESTACIÓ DE MATERNITAT i PATERNITAT

A partir del 01/03/2018, per a les/els treballadores/rs per compte pròpia, les prestacions econòmiques per maternitat i per paternitat consistiran en un subsidi equivalent al 100 % d’una base reguladora.

La quantia diària serà el resultat de dividir la suma de les bases de cotització acreditades a aquest règim especial durant els sis mesos (novetat !!!) immediatament anteriors al del fet causant entre 180 dies.

De no haver estat en alta en el règim especial durant la totalitat del referit període de sis mesos, la base reguladora serà el resultat de dividir les bases de cotització dels sis mesos immediatament anteriors al del fet causant, entre els dies a que el treballador hagi estat en alta en aquest règim dins d’aquest període.

 Els períodes durant els quals el treballador per compte propi tindrà dret a percebre els subsidis per maternitat i paternitat seran coincidents, pel que fa tant a la seva durada com a la seva distribució, amb els períodes de descans laboral establerts per als treballadors per compte d’altra, podent començar l’abonament del subsidi per paternitat a partir del moment del naixement del fill. Els treballadors d’aquest règim especial podran igualment percebre els subsidis per maternitat i paternitat en règim de jornada parcial, en els termes i condicions que s’estableixin per reglament. 

13.- JUBILACIÓ ACTIVA – COMPATIBILITAT DE LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS PER COMPTE PRÒPIA

AMB LA PERCEPCIÓ D’UNA PENSIÓ DE JUBILACIÓ CONTRIBUTIVA

En quan a la “jubilació activa”, si l’activitat es realitza per compte pròpia i s’acredita tenir contractat, almenys a un treballador per compte d’altra, la quantia de la pensió compatible amb el treball arribarà al 100 % -fins ara, en tots els casos era el 50%.

Es preveu potser en el futur que aquesta possibilitat s’ampliï a tots els supòsits de la compatibilitat entre el treball per compte pròpia, i la prestació de jubilació contributiva.

14.- CONTRACTACIÓ DELS FILLS

Els treballadors autònoms ara també podran contractar tot i que convisquin amb ells -també com fins ara- als seus fills majors de 30 anys si pateixen una discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33 % i inferior al 65 %, sempre que causin alta per primera vegada en el sistema de la Seguretat Social.

15.- BONIFICACIÓ PER ALTES DE FAMILIARS COL·LABORADORS DE TREBALLADORS AUTÒNOMS

S’amplia la bonificació prevista per cònjuges i familiars del treballador autònom per consanguinitat o afinitat fins al 2on grau, a la parella de fet ara també, pel cas que s’incorporin a aquest règim especial.

Es considerarà parella de fet la constituïda, amb anàloga relació d’afectivitat a la conjugal, pels qui, no trobant-se impedits per contreure matrimoni, no tinguin vincle matrimonial amb una altra persona i acreditin, mitjançant el corresponent certificat d’empadronament, una convivència estable i notòria i amb una durada ininterrompuda no inferior a cinc anys. L’existència de parella de fet s’acreditarà mitjançant certificació de la inscripció en algun dels registres específics existents a les comunitats autònomes o ajuntaments del lloc de residència o mitjançant document públic en què consti la constitució d’aquesta parella 

ASSUMPTES VARIS

  • S’amplia a les confederacions, unions, i federacions de treballadors autònoms la possibilitat de ser declarades d’utilitat pública; i es millora la seva participació a nivell autonòmic en el Consell del Treball Autònom.

 

  • Amb efectes 01/01/2018, a efectes fiscal, es clarifica la forma de deducció de despeses de subministres de la vivenda parcialment afectada per l’activitat i de les despeses de manutenció dels treballadors autònoms.

 

  • Es preveu l’estudi de la situació d’ “habitualitat” a efectes de la inclusió en el Règim Especial dels treballadors per compte pròpia o autònoms, amb especial incidència pels qui els seus ingressos íntegres no superen el SMI.

 

  • Es preveu l’estudi i possible implantació del treball autònom amb la cotització a temps parcial.
  • També es preveu l’estudi i possible accés dels treballadors autònoms a la jubilació parcial.

Tota aquesta informació és de primeríssima hora i, per tant, està subjecta a posteriors canvis interpretatius,  normatius, i a la validació posterior de qualsevol error tipogràfic o d’impressió propi o de la norma estudiada