REGISTRE DE JORNADA

OBLIGACIÓ DE REGISTRE HORARI DIARI DE LA JORNADA DE TREBALL DE LA PERSONA TREBALLADORA

El Reial Decret–llei 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball (publicat al BOE núm. 61, de 12 de març) incorpora l’obligació de garantir el registre diari de la jornada de tots els treballadors com a mesura estrella de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball (Capítol III, article 10).

D’aquesta manera, s’amplia l’obligació que fins ara es trobava prevista exclusivament per a les persones treballadores a temps parcial que realitzaven hores complementàries i aquelles que feien hores extraordinàries, per tal d’assolir els següents objectius:

 1. Garantir el compliment dels límits legals i convencionals en matèria de jornada.
 2. Crear una marc de seguretat jurídica tant per a les persones treballadores com per a les empreses.
 3. Possibilitar el control per part de la Inspecció de Treball.

Aquesta obligació serà d’aplicació transcorreguts dos mesos des de la publicació del reial decret-llei al BOE, és a dir, a partir del 12 de maig de 2019. A tal fi, es modifiquen els següents preceptes legals:

  1. Nou apartat 9 a l’article 34 de l’Estatut dels Treballadors:

l’Estatut dels Treballadors per tal d’establir una nova obligació a les empreses i, en aquets sentit la norma diu que l’empresa garantirà els registre diari de la jornada, que haurà d’incloure l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona treballadora, sense perjudici de la flexibilitat horària que s’estableix en aquest article. Per tant, la nova disposició legal implica que l’empresa, en compliment d’aquesta deure de garantia que estableix l’article 34.9 de l’Estatut dels Treballadors haurà de:

   • Articular els elements materials necessaris per fer possible el registre diari de la jornada de treball.
   • Donar les instruccions precises perquè les persones treballadores registrin la seva jornada de treball
   • Organitzar i documentar aquest registres diaris de la jornada de treball de les persones treballadores.

El contingut obligatori d’aquestes registres son:

   • Horari concret d’inici de la jornada de treball diària.
   • Horari concret de finalització de la jornada de treball diària.

Com que, d’acord amb l’apartat V de l’Exposició de Motius de la norma, la finalitat d’aquesta 2 disposició no es el control i posterior fiscalització del compliment de la jornada de treball, en relació als contractes a temps parcial i a la realització d’hores extres, quan el text ens parla de “jornada de treball” haurem d’entendre que es refereix a jornada efectiva de treball” Així doncs, els registres de la jornada de treball diària, hauran de recollir totes aquelles interrupcions de la jornada que no constitueixen “jornada efectiva de treball”, ja que en cas contrari estaríem registrant una jornada diària de treball que no ens seria útil per a la finalitat que pretén la norma: El control de la jornada efectiva de treball, els efectes de comprovar el seu ajust a l’establerta en conveni col·lectiu o per pacte individual. Els registres diaris de la jornada s’hauran de conservar durant 4 anys i estaran a disposició de:

   • Les persones treballadores.
   • Dels Representants Legals dels Treballadors.
   • De la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social.

L’organització i documentació d’aquest registre diari de la jornada de treball podrà ser mitjançant:

   • La negociació col·lectiva.
   • Pacte d’empresa.
   • Per decisió de l’empresari, en defecte de conveni col·lectiu o pacte d’empresa, prèvia consulta amb la representació legal dels treballadors.

 

 1. Apartat 5 de l’article 7 de la Llei sobre Infraccions i Sancions de l’Ordre Social: introdueix la manca de registre de jornada entre les infraccions greus que regula aquest apartat:“5. La transgressió de les normes i límits legals o pactats en matèria de jornada, treball nocturn, hores extraordinàries, hores complementàries, descansos, vacances, permisos, registre de jornada i, en general, el temps de treball a que es refereixen els articles 12, 23 i 34 a 38 de l’Estatut dels Treballadors.”

  ADJUNTEM MODELS PER TAL DE PODER FER EL CONTROL DE JORNADA 

ALTRES MODIFICACIONS DE L’ESTATUT DELS TREBALLADORS:

  1. Període de prova (art. 14 ET)

La resolució del contracte en període de prova serà nul·la en el supòsit de treballadores per raó d’embaràs, des de la data d’inici de l’embaràs i fins a l’inici del període suspensió per maternitat, llevat que concorrin motius no relacionats amb l’embaràs o la maternitat pel desistiment de treball en aquest període.

  1. Registres de salaris (art. 28 ET) Obligatori a partir maig 2019

S’estableix l’obligació de les empreses a portar un registre amb els valors mitjans dels salaris, dels complements salarials i dels complements extrasalarials , tots ells desagregats per sexe i distribuïts per grups professionals, categories professionals o llocs de treball iguals o d’igual valor.

També s’estableix que un treball tindrà igual valor que un altre quan la naturalesa de les seves funcions o tasques efectivament encomanades, les condicions educatives, professionals o de formació exigides pel seu exercici, els factors estrictament relacionats amb el seu desenvolupament i les condicions laborals en les quals les dites activitats es duguin terme en realitat siguin equivalents.

En les empreses de menys de 50 treballadors, quan la mitjana de les retribucions als treballadors d’un sexe sigui superior als de l’altre sexe en un 25% o mes agafant el conjunt de la massa salarial o la mitjana de les percepcions satisfetes, l’empresari haurà incloure en el Registre Salarial una justificació el qual la dita diferència respon a motius no relacionats amb el sexe de les persones treballadores. La Representació Legal dels Treballadors tindrà el dret d’accés al Registre Salarial de l’Empresa.

  1. Permís de Lactància (Art. 37 ET)

S’amplia el permís de lactància en un doble sentit: respecte als beneficiaris que poden ser els dos progenitors, i respecte a la durada del permís que s’amplia de 9 a 12 mesos.

En els tres últims mesos del permís (els mesos 10,11 i 12) el gaudi del permís suposarà una reducció del salari de la persona treballadora.

S’estableix una nova prestació econòmica de la Seguretat Social denominada “responsabilitat compartida en la cura del lactant”.

  1. Permís de paternitat (Art. 48 ET)

S’amplia el permís de paternitat de 5 a 16 setmanes, ampliació que es farà de manera progressiva: a 8 setmanes en el 2019; a 12 setmanes en el 2020 i a 16 setmanes el 2021.

  S’estableix una detallada regulació de les possibilitats del gaudi d’aquesta suspensió del contracte de treball, amb possibles combinacions amb el gaudi de la suspensió del contracte de la progenitora.

MODIFICACIÓ DELA LLEI ORGANICA 3/2077, DE 20 DE MARÇ

 1. Obligació del pla d’igualtat.

Es redueix el volum de la plantilla que ha de tenir l’empresa per tenir obligatòriament un pla d’igualtat que passa de 250 a 50 treballadors. Els terminis temporals en el quals haurà de tenir aquest pla són:

 • Empreses de 50 treballadors i fins 100: A partir de 06.03.2022
 • Empreses de mes de 100 treballadors i fins a 150: A partir de 06.03.2021
 • Empreses de mes de 150 treballadors i fins a 250: A partir de 0.03.2020