Es revisen els criteris per poder estar inclòs dins el sistema d’estimació objectiva en IRPF i del règim simplificat en IVA, amb els següents paràmetres:

 • Límits qualitatius:
  •  S’exclouen les activitats incloses en les divisions 3, 4 i 5 del IAE. A les que li era d’aplicació el percentatge de retenció del 1%.
 • Límits quantitatius: s’exclouen del sistema quan els rendiments íntegres de l’any anterior han superat:
  • Amb caràcter general 250.000 euros, pel conjunt d’activitats. (modificació pendent de publicar, actualment al projecte de llei consta 150.000 euros).
  • Quan el volum d’operacions per les que estigui obligat a emetre factura perquè el destinatari es un professional o empresari en l’exercici de la seva activitat, superin els 125.000 euros.
  • Quan el volum de compres (inclòs les subcontractacions i excloses les compres d’immobilitzat) superin els 250.000 euros.
  • Aquests límits s’han de considerar no sols del contribuent sinó juntament amb el seu cònjuge, ascendents, descendents o altres entitats en règim d’atribució de rendes juntament amb els seus vincles familiars, sempre que:
   • L’activitat desenvolupada sigui idèntica o similar (mateix grup de IAE).
   • Direcció comú i compartint mitjans personals o materials.
  • Aquests límits son aplicables pels exercicis 2016 i 2017.