Laboral

Posem al seu servei un equip de professionals format en les normatives que incessantment apareixen.

Per a les empreses, i també per als treballadors, és de gran importància poder recórrer a un professional en moments de conflicte o de canvi.

Disposar d’aquest assessorament implica un gran estalvi a l’empresa.

Principals Gestions

 • Assessorament i gestió laboral d’empreses
 • Liquidació d’assegurances socials
 • Rebuts de salari
 • Contractes de treball
 • Ajornaments extraordinaris
 • Legalització de noves empreses
 • Expedients de regulació d’ocupació
 • Inspeccions de Treball
 • Tramitacions a la OTG
 • Representacions davant els jutjats socials
 • Conciliacions individuals en el Departament de Treball
 • Conciliacions col·lectives davant el Tribunal Laboral de Catalunya
 • Auditoria laboral d’empresa
 • Tramitacions d’expedients d’invalidesa, jubilació, etc
 • Règims especials de la Seguretat Social