Fiscal

Milla Assessors Empresarials ofereix assessorament i gestió fiscal personalitzats i de qualitat, tant per a empreses com per a particulars, mitjançant per un equip de professionals amb amplis coneixements tributaris que garanteix a la seva empresa minimitzar la càrrega tributaria exigible.

Principals Gestions

 • Assessoria Fiscal Integral, consistent en l’estudi de les repercussions fiscals dels fets, amb la finalitat de racionalitzar les càrregues impositives, dintre del marc de la legislació fiscal aplicable
 • Definició de la política fiscal i planificació de les operacions
 • Resolució de les consultes que ens siguin efectuades, verbalment o per escrit, sobre temes fiscals
 • Informació sobre normativa, resolucions i sentències d’interès per als nostres clients
 • Preparació, revisió i tramitació d’escrits i consultes dirigides a l’Administració Tributària
 • Assistència, representació i defensa davant els òrgans de la Inspecció de Tributs
 • Assistència en la preparació i presentació de declaracions d’impostos:

  Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

  Impost sobre Societats

  Pagament fraccionat: estimació directa i estimació objectiva (mòduls)

  Impost sobre el Valor Afegit (IVA)

  Impostos especials

  Impost sobre Transmissions Patrimonials

  Impost sobre Successions

  Retenció i pagament a compte d’impostos.

 • Tràmit d’expedients d’ajornament d’impostos
 • Recursos i reclamacions