Notícies

RSS Li interessa saber

RSS Novetats en impostos

 • Certificats i subministraments de renda 2019 juliol 8, 2020
  Ja es poden sol·licitar certificats de renda de l'exercici 2019.Així mateix, les administracions públiques, prèviament autoritzades pels ciutadans o en virtut de la normativa corresponent, podran sol·licitar directament a l'Agència Tributària informació de renda de l'exercici esmentat.
 • Marques fiscals per a begudes derivades.Model 517 juliol 8, 2020
  S'ha publicat l'Ordre HAC/626/2020, de 6 de juliol, per la qual es modifica l'Ordre HAC/1271/2019, de 9 de desembre, per la qual s'aproven les normes de desenvolupament del que disposa l'article 26 del Reglament dels impostos especials, aprovat per Reial decret 1165/1995, de 7 de juliol, sobre marques fiscals previstes per a begudes derivades.
 • Conveni i Protocol entre Espanya i l'Índia per evitar la doble imposició juliol 8, 2020
  S'ha publicat el Protocol entre el Regne d'Espanya i la República de l'Índia elaborat a Nova Delhi el 26 d'octubre de 2012, el qual modifica el Conveni i el Protocol entre el Regne d'Espanya i la República de l'Índia per evitar la doble imposició i prevenir l'evasió fiscal en matèria d'impostos sobre la renda i […]
 • Identificació a través del telèfon per a la realització de determinats tràmits, mitjançant el sistema Cl@ve PIN juliol 7, 2020
  El sistema habilitat en la trucada demanarà el NIF/NIE de l'obligat tributari i una dada de contrast (data o número suport), i després se li enviarà el PIN al telèfon mòbil.A continuació, el codi PIN serà sol·licitat per l'agent telefònic que, després de comprovar que és correcte, atendrà la demanda sol·licitada.
 • Tramitació dels formularis de residència fiscal dels diferents països. juny 30, 2020
  La situació sanitària una vegada finalitzat l'estat d'alarma aconsella mantenir les mesures de prevenció davant el COVID-19, sent una d'elles la de minimitzar la manipulació de documents en paper per la possibilitat de pervivència del virus en aquest suport físic.Per això es considera convenient que la AEAT mantingui el sistema alternatiu d'expedició dels certificats de […]
 • Impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents 2019 juny 30, 2020
  Coincidint amb l'inici del termini general de presentació de l'impost sobre societats i impost sobre la renda de no residents, exercici 2019, s'ha publicat un portal que reuneix totes les novetats i ajudes per a la campanya.
 • Models de declaració de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de no residents, per als períodes impositius iniciats entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2019 juny 25, 2020
  Publicada al BOE l'Ordre HAC/565/2020, de 12 de juny, que aprova els models de declaració de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents corresponent a establiments permanents i a entitats en règim d'atribució de rendes constituïdes a l'estranger amb presència al territori espanyol, per als períodes impositius iniciats entre l'1 […]
 • Simulador Societats Web 2019 juny 24, 2020
  Es publica la versió Simulador de Societats web 2019, també denominada versió “OPEN”. El Simulador és una versió de Societats Web disponible en Seu electrònica de la AEAT, diferent de la versió que utilitza el contribuent per presentar el Model 200.Una de les diferències més importants consisteix que, en el cas de la versió simulador, […]
 • Nous models per a la regularització voluntària prevista a l'article 252 de la Llei general tributària juny 15, 2020
  S'ha publicat al BOE l'Ordre HAC/530/2020, que aprova els models 770 “Autoliquidació d'interessos de demora i recàrrecs per a la regularització voluntària prevista a l'article 252 de la Llei general tributària” i 771 “Autoliquidació de quotes de conceptes i exercicis sense model disponible a la Seu electrònica de l’AEAT per a la regularització voluntària prevista a […]
 • Termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'IAE maig 19, 2020
  Es modifica el termini d'ingrés en període voluntari dels rebuts de l'Impost sobre Activitats Econòmiques de l'exercici 2020 relatius a les quotes nacionals i provincials.El nou termini comprèn des del 16 de setembre fins al 20 de novembre de 2020, ambdós inclusivament.